De Universelle To

De Universelle To

Lære at lære – læreprocessen i menneskelig udvikling.

 

Didaktik, undervisning i praksis, undervisnings- og læringsteori i virksomheden/organisationen – langt mere bevidsthed end på andre skoler. 


Online læringsforløb er et erfaringsbaseret e-learningsforløb i en tilknytning til en mentor og konsulent. (master).

 

Hvert år bruger danske organisationer og virksomheder mange tusindvis, nogle millioner af kroner på efteruddannelse af medarbejderne/frivillige. Her viser vores erfaring og landsdækkende analyser, at udbyttet ikke er optimalt, samt at glemselskurven hos hver enkelt deltager er uhyggelig stor allerede 14 dage efter endt kursus. Rigtig mange kursusudbydere og deres læringsforløb ligger på et forkert læringstrin. Kurset er ikke planlagt godt nok i forhold til de forskellige indlæringsmål – men deltagerne synes, at opholdet og lokalerne var okay, og at underviserne/konsulenterne var fagligt dygtige. Således kommer rigtig mange virksomheder/organisationer i Danmark til at betale alt for meget pr. kursusdeltager, samt at de glemmer alt for hurtigt igen.

 

På online læringsforløbet udvider du din bevidsthed på didaktik, læringsteori og undervisning i praksis og finder ud af, hvilke intelligenser du som underviser/instruktør skal benytte for at være en god underviser, leder (facilitator/coach) – med bl.a. 3 personlige analyser.

 

1.  MI analyse – De Mange Intelligenser.

      (Hvilke intelligenser benytter du oftest – hvordan lærer du bedst?)

2. Instruktøranalyse.

      (Matcher du jobbet som underviser?)

3. Personlighedsanalyse FAFO.

      (Hvilke personligheder besidder du – hvor er dine styrker?)

 

* Læs mere om vores analyser - klik her.

 

* På online forløbet gennemgår du således også:

 

Læringseffekt på bundlinjen.

Langt før kursusstart klargør vi den aktuelle læring, som skal bidrage til bundlinjen.

Læreprocessen skal bidrage til adfærdselementer og blive en del af virksomhedskulturen. Uddannelsen er til gavn for virksomheden og ikke udelukkende til glæde for den enkelte medarbejder eller kursusdeltager.

Det vi lærer, skal matche virksomhedens eller organisationens resultatmål - når kurset er overstået, begynder læring for alvor.- hvor undervisningens grundidéer består af en række almene og overordnede betragtninger gældende for undervisning, som - når de anvendes -tjener til at sikre, at undervisningen uanset fagområde kan gennemføres med et godt resultat.

 

Præsentation af den didaktiske model

Indhold og funktion:

De 9 elementer

Sondring i didaktikkens verden

Forskelle i opfattelsen af didaktik – filosofien og menneskesyn

 

 • Hvad vil det sige at lære?
 • Definition af indlæring
 • Definition af undervisning
 • Effekten af forskellige påvirkningsmåder
 • Hukommelse og glemsel
 • Indlæringsfaktorer
 • Indlæringsformer
 • Indlæringsfremmende faktorer
 • Indlæringsområderne
 • Strukturer skaber tryghed for læring
 • Mennesker oplever gennem verbal og nonverbal kommunikation
 • Motivation
 • Motivation gennem præstationen
 • Motivforskydning
 • Overføring
 • Perception
 • Positive og negative sanktioner

 

Det menneskelige flow og læring.

Vi kigger nærmere på 9 værdier, der skaber det menneskelige flow i organisationen.  Værdier, der skaber læring.

Værdierne i læringsproces - værdier skal ikke bare hænges op på væggen og se flotte ud, de skal skabe og danne en personlig holdning til læring. 

 

Planlægning og tilrettelæggelse

 • Brug af hjælpemidler
 • Deltagernes forudsætninger
 • Deltagernes forudsætningers indflydelse
 • Eksempel på trænings- og øveplaner
 • Erfaringer
 • Forholdet mellem videns- og holdningsområdet
 • Fra mål til trænings- og øveplan
 • Hvad omfatter læreremnet?
 • Hvordan skal læreremnet læres?
 • Hvorfor skal læreremnet læres? 
 • Mål, som beskriver adfærd
 • Evaluering som retning
 • Organisationsformer og undervisningsmetoder
 • Plan for undervisningens gennemførelse
 • Præsentationsfasen
 • Taxonomi
 • Uddannelsestid og faciliteter
 • Undervisningen fra start til afslutning
 • Undervisningsmål
 • Undervisningsmålenes betydning
 • Valg af indhold

 

Indledningen og forberedelsen

 • Aktiv og reflekterende lytning
 • Andre hjælpemidler
 • Audiovisuelle hjælpemidler
 • Auditive hjælpemidler
 • Brevskoleundervisning
 • Databåret undervisning
 • Deltagernes placering i undervisningslokalet
 • E-læring
 • E-læring som planlagt undervisning
 • Forstyrrelser og afbrydelser
 • Opfordring i undervisningen
 • Opfordring kontra udfordringer og problemer i undervisningen
 • Opsamling af trænings- og øveplan
 • Passivitet
 • Personlig fremtræden
 • PowerPoint præsentationer
 • Refleksion og vurdering af egen læring
 • Spørgeteknik
 • Taleteknik
 • Telefon- og videokonference
 • Uhensigtsmæssige deltagerrelationer
 • Underviseren som konsulent og facilitator/instruktør
 • Underviserens og deltagernes placering
 • Undervisningsmidler
 • Undervisningsstile
 • Undervisningsteknikker
 • Valg af undervisningsmetoder
 • Visuelle hjælpemidler
 • Øjenkontakt og kropssprog

 

Gennemførelse af en trænings- og øveplan

 • Læring gennem aktiviteter
 • Læring i realiteten
 • Læring i simuleret realitet
 • Læring gennem erfaring
 • Flow i undervisning
 • Gennemførelse af undervisning
 • Læring igennem opbygning af visuelle helheder
 • Hold- og teamundervisning
 • Individuel undervisning
 • Integreret undervisning
 • Læringsmiljø
 • Organisering af læring
 • Undervisningsmetoder
 • Undervisningens grundidéer
 • Workshops

 

Uddannelses- og læringsudvikling (Supervision og opsyn)

 • Absolut vurdering
 • Eksempel på aktivitetsprøve
 • Et personligt læringsopsyn
 • Evaluering og udvikling
 • Gennemførelse af et læringsopsyn
 • Karaktergivning og vurdering
 • Karakterskalaer
 • Mundtlige prøver
 • Objektive prøver
 • Opsyn på læringsmålet
 • Relativ vurdering
 • Subjektive prøver
 • Supervision og opsynsformer
 • Udarbejdelse af aktivitetsprøver og formål
 • Udarbejdelse af skriftlige prøver og formål
 • Udviklingskategorier
 • Ugens og dagens refleksion
 • Vurdering af præstationer og performance

 

Udarbejdelse og tilrettelæggelse af læringsplaner i organisationen

Hvad er en læringsplan

Hvordan sætter du og beskriver du målet

Hvordan udarbejdes en læringsplan

              - Implementering af strategiplaner i læringsplaner  

              - Implementering af et uddannelsesbehov i læringsplaner

 

De menneskelige Intelligenser.

Udforsk dine intelligenser – der er mange måder at være klog på. Du modtager en beskrivelse af de mange intelligenser, og vi giver dig mulighed for selv at lære dem at kende, og at afprøve dem i praksis. At få indsigt i deres nytteværdig og se dem i relation til en lang række erhvervseksempler. Du får adgang til dine mange intelligenser, både dem du skal udvikle på og dem, der giver dig en langt større trivsel i hverdagen, når de er synlige for dig, og du er bevidst på at benytte dem.

 

TAK

Tag Ansvar for egne Kundskaber i organisationen

Effekten af TAK

Gennemførelse af TAK

Karakteristika af en person, der forstår at sige TAK


Pris.

E-learingsprogrammets  pris: kr. 5.995,- Inkl de 3 analyser. Forløbet er på 6 måneder. Du modtager løbende træningsmoduler ca. hver 14. dag på din mail. Det svarer til ca. 4-6 timer pr. uge.


For optimal læring og den praktiske læring og træning vil du skulle have tilknyttet en mentor/master i dit læringsforløb. Pris kr.1.150,- inkl. forberedelse pr. trænings- og udviklingssamtale - inkl. individuel forberedelse for mentor/master. Du vælger selv, hvor mange trænings- og udviklingssamtaler du vil have. Men vi anbefaler dig mellem 30-40 trænings- og udviklingssamtaler på forløbet. Varighed pr. trænings- og udviklingssamtale 50 minutter. Eksempel: online forløbet inkl. 30 timer trænings- og udviklingssamtaler. Kr. 1.687,30 pr. uge - 25 timers træning + din tid på opgaverne og studie ca. 100 timer.


En erfaren mentor/master på forløbet, betyder for dig, at du kan stille spørgsmål og får svar uddybet. Du bliver trænet i praktisk undervisning, du omsætter direkte undervisningsteori til en målorienteret træning  og sparring. Hvor I sammen vil tilrettelægge en tilstede undervisning i din hverdag, således at du kan praktisere undervisning efter mål, fallicitere og formidle dine budskaber, hvorved den aktuelle læring giver resultat på bundlinjen.– du kobler således langt mere erfaring på e-learningsforløbet og din individuelle træning.